Domácí řád - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Domácí řád

Klienti


DOMÁCÍ ŘÁD
 

ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI
 
 
Domácí řád Domova pro seniory Humpolec (dále jen DpS) upravuje základní normy soužití klientů, jejich práva a povinnosti a rozsah poskytované péče zohledňující osobní cíle klientů. Jedná se zejména o poskytování sociální služby a zdravotní péče s ohledem na individuální požadavky, očekávání a osobní cíle konkrétních klientů.
 
Poskytování podpory má přednost před pomocí, a to zejména v oblastech soběstačnosti a udržování běžných sociálních kontaktů.
 
Jak zaměstnanci, tak klienti jsou s Domácím řádem seznámeni, dodržují jej, prosazují a vytvářejí podmínky pro jeho realizaci.
 
 

POSLÁNÍ
 
 
Domov pro seniory Humpolec poskytuje následující služby: domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, odlehčovací služba.
 
 
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou pomoc a podporu osobám, jež trpí různými formami demence, a kterým již nemoc znemožňuje setrvání v jejich přirozeném prostředí.
 
Přístup ke klientům směřuje k podpoře fyzických a duševních sil prostřednictvím individuálního plánu a aktivizačních činností.
 
V Domově vytváříme podmínky umožňující poskytnout klientům potřebnou pomoc a podporu a přitom respektovat jejich důstojnost, chránit jejich práva a podporovat je ve vyjadřování vlastní vůle.
 
 
Posláním domova pro seniory je poskytovat zejména lidem v seniorském věku, jejichž situace jim znemožňuje setrvání v přirozeném domácím prostředí, potřebnou pomoc, péči a podporu.
 
Usilujeme především o to, aby se nám co nejdéle podařilo udržet fyzické a duševní síly našich klientů, vedeme je proto k aktivitě a podporujeme jejich nezávislý a soběstačný život.
 
Respektujeme přitom lidskou důstojnost, projevy vůle a chráníme lidská práva. Vytváříme takové podmínky, aby klienti mohli v přátelské atmosféře prožít klidné a spokojené stáří               a zároveň být v kontaktu se svými blízkými i společenským děním.
 
Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnutí pečující osobě čas na odpočinek, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí, současně tak zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je jinak pečováno v svém domácím prostředí, a to na časově omezenou dobu.
 
Pomoc a podpora se zaměřuje na individuální potřeby osob, respektování jejich důstojnosti a zachování jejich základních lidských práv a svobod.
 
Významným posláním je možnost osob zůstat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 
Usilujeme především o to, aby se nám co nejdéle podařilo udržet fyzické a duševní síly našich klientů, vedeme je proto k aktivitě a podporujeme v soběstačnosti. V domově vytváříme takové podmínky, abychom lidem zde žijícím mohli poskytnout potřebnou péči a přitom respektovali jejich důstojnost, chránili jejich práva a podporovali je ve vyjádření vlastní vůle.
 
 

ZÁSADY (PRINCIPY) POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 
 
Zásady Domova se zvláštním režimem
 
 
·        Rovnost (služba je poskytována všem ve stejné kvalitě bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, věk, zdravotní stav,…)
 
·        Respekt (vnímavost k projevům vůle klienta, ke stáří, k nemoci)
 
·        Neutrální postoj (při řešení sporných situací se nepřikláníme k žádné ze stran, nejednáme na základě sympatií, emocí, atd.)
 
·        Srozumitelnost (způsob poskytování služby, zejména průběh běžného dne, přibližujeme jeho náplní běžnému životu vrstevníků, aby v něm byl prostor pro povinnosti, odpočinek, zábavu, volný čas… Službu poskytuje personál průběžně proškolovaný ve specifikách cílové skupiny)
 
·        Individuální přístup (služba je poskytována s ohledem na zdravotní a psychické možnosti klienta, její podoba a rozsah se řídí individuálním plánem)
 
 
Zásady Domova pro seniory  
 
 
·        Zajištění důstojného života
 
·        Spravedlivý, rovný a individuální přístup
 
·        Respekt k právu na soukromí, svoboda pohybu, ochrana osobních údajů a majetkových práv
 
·        Podpora k odpovědnému rozhodování a poskytování prostoru pro projev vůle klienta
 
·        Nápomoc k soběstačnosti a nezávislosti
 
·        Podpora kontaktu s přirozeným prostředím
 
·        Úcta a respekt ke stáří
 
 
Zásady Odlehčovací služby
 
 
·        Zajištění důstojnosti a ochrany lidských práv
 
·        Spravedlivý, rovný a individuální přístup
 
·        Podpora soběstačnosti a nezávislosti
 
·        Vnímavost k projevům vůle
 
·        Flexibilita poskytované služby
 
·        Podpora kontaktu s přirozeným prostředím
 
·        Odborný a profesionální přístup
 
·        Úcta a respekt ke stáří a nemoci
 
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
 
V rámci všech sociálních služeb zajišťujeme tyto základní činnosti:
 
·        poskytnutí ubytování
 
·        poskytnutí stravy
 
·        pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 
·        pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 
·        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
·        sociálně terapeutické činnosti
 
·        aktivizační činnosti
 
·        pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
 
Poskytovatel dále poskytuje podporu a pomoc při zajištění těchto služeb:
 
 
·        Vedení a správa depozitního účtu klienta, vklady, výběry a na požádání výpisy z něj.
 
·        Přihlášení k trvalému pobytu na adresu obou budov Domova (služba DZR a DS)
 
·        Vyřízení nového občanského průkazu
 
·        Vyřízení pozůstalostního důchodu
 
·        Úschova cenných věcí a vkladních knížek
 
·        Zajištění léků, kompenzačních pomůcek, doplňků stravy apod.
 
·        Zajištění nákupů, pochůzky
 
·        Možnost využívání společné kuchyňky vybavené elektrospotřebiči, využití společné lednice
 
·        Zajištění externích služeb, např. kadeřnice, pedikérka, výpůjčky z knihovny
 
·        Možnost využití WIFI sítě
 
·        Zajištění úprav a oprav oděvů
 
·        Vyřizování poštovních a peněžních služeb, osobních záležitostí klienta na úřadech, (není-li nikdo z rodiny či blízkých, kdo by mohl osobní záležitosti klienta vyřídit)
 
 

UBYTOVÁNÍ V DpS
 
 
Nárok na ubytování v DpS pro klienta vzniká po uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby, ve které je konkrétně specifikován typ pokoje a jeho umístění (budova Máchova nebo Lužická).
 
 
Výběr pokoje
 
Klient je zpravidla ubytován na předem dojednané místo. V případě, kdy je aktuálně více volných míst, je výběr konzultován s vedoucí oddělení a sociální pracovnicí, rozhoduje zejména zdravotní stav klienta ve vztahu k umístění pokoje v rámci budovy, dostupnosti WC, dosažitelnosti personálu, atd. Klient se k výběru pokoje rovněž vyjadřuje, je-li toho schopen. Pokud má ustanoveného opatrovníka, vyjadřuje se k výběru pokoje i on, rozhodující je ovšem zdravotní stav klienta a zajištění řádné péče.
 
Případné pozdější přestěhování klienta na jiný pokoj je možné. Probíhá za jeho přítomnosti a s jeho souhlasem. Stěhování klienta bez jeho souhlasu je možné pouze z vážných provozních důvodů či v případě, kdy duševní onemocnění klienta ovlivňuje jeho schopnost posoudit situaci a kdy je přestěhování nutné s ohledem na zajištění klientovy bezpečnosti a řádné péče. Pokud klient sám projeví přání přestěhovat se na volné místo v jiném pokoji, postupuje se stejným způsobem. Pokud klienti opačného pohlaví projeví oboustranné přání bydlet spolu, postupuje se stejným způsobem.
 
 
Klienti jsou ubytováni na standardně vybavených jedno- až čtyřlůžkových pokojích v závislosti na budově (Lužická 950, Máchova 210).
 
Toalety a koupelny jsou společné, s několika pokojů na obou budovách, které disponují vlastním soc. zařízením.
 
Klienti si mohou dovybavit sjednaný pokoj drobnými doplňky a prvky, které jim zpříjemňují pobyt a které vytvářejí pocit domácího prostředí.
 
 
Škody na majetku
 
 
S vybavením pokojů, které je majetkem Domova, jsou klienti povinni zacházet šetrně a obvyklým způsobem.
 
 
Klient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku DpS nebo na majetku a zdraví spoluobyvatel, pracovníků DpS či jiných osob v míře odpovídající jeho zdravotnímu/duševnímu stavu a schopnosti porozumět dané situaci.
 
 
Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle své účasti, rovněž podle výše uvedené zásady. Klient je povinen upozornit pracovníky DpS na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DpS, jeho pracovníkům, klientům či jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo odvrácení. Opět podle výše uvedené zásady.
 
 
Úschova cenných věcí a dokladů
 
 
Klienti mohou využívat na svých pokojích příruční trezory (týká se pokojů, které jsou takto vybaveny).
 
Při zahájení poskytování služby nebo během pobytu může klient požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek nebo peněžní hotovosti do úschovy. O tuto službu může požádat i zástupce klienta (opatrovník) nebo kontaktní osoba, která mu byla nápomocna v procesu jednání se zájemcem.
 
Klientovi (jeho zástupci) bude převzetí těchto věcí potvrzeno předáním kopie složního listu, případně příjmového pokladního dokladu.
 
V sobotu a neděli si může klient domluvit přechodné uložení cenností s pracovnicemi oddělení.
 
 
Pokud odborný lékař v Posudku o zdravotním stavu zájemce o sociální službu potvrdil, že osoba nedokáže zvážit dosah svého podpisu a nemá dosud ustanoveného opatrovníka, odloží se vydávání cenných věcí na dobu, kdy bude opatrovník pravomocně ustanoven, a kdy bude současně vymezen i rozsah jeho oprávnění jednat za klienta.
 
Klient, který dle Posudku lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu dokáže posoudit dosah svého podpisu, může po dohodě se sociální pracovnicí peníze z vkladů vybírat, peníze ukládat, nebo s nimi jinak podle své vůle disponovat. Požádá-li o to, Domov mu deponované vkladní knížky, cenné věci či hotovost vydá po předchozí domluvě. Stejně tak jeho opatrovníkovi.
 
Vydání potvrdí klient/opatrovník na pokladním dokladu.
 
 
DpS neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců. Pokud hrozí riziko, že klient nebude schopen posoudit následky svého jednání a hrozí mu tak újma (např. ztráta majetku), v souladu s vnitřními pravidly zařízení budeme postupovat tak, abychom chránili jeho oprávněné zájmy (informujeme rodinu, převezmeme věci do úschovy apod.)
 
 
Úklid
 
 
DpS zajišťuje úklid pokojů i společných prostor.
 
V úložných prostorách klienta uklízí pracovníci DpS jen s jeho souhlasem. V případě, že klient z důvodu zhoršeného zdravotního stavu úklid nezvládá a nedokáže na toto téma přiléhavě komunikovat, učiní tak pracovníci i bez jeho souhlasu.
 
 
Pokud klient z téhož důvodu přechovává zkažené potraviny nebo věci, které mohou být zdrojem zápachu, infekce, atd., je klient vyzván, aby tyto věci odstranil. Pokud tak neučiní, může personál po předchozím slovním upozornění tyto věci odstranit i bez jeho souhlasu.
 
 
Další podmínky pobytu, využívání společných prostor
 
 
Klient smí využívat společné prostory – sociální zařízení, kuchyně, klubovny, terasy, altány, zahradu. Věci a nábytek používá obvyklým způsobem a šetrně.
 
 
Klientům je zakázáno vstupovat na pokoje jiných klientů bez jejich svolení a také do technického zázemí DpS (např. sklady, čistící místnosti, šatny zaměstnanců, atd.).
 
 
Klienti mají k dispozici klíče od svých pokojů. Pokud jejich zdravotní stav neumožní použití klíčů, nebo by jejich nesprávným používáním mohl klient ohrozit své zdraví nebo zdraví svých spolubydlících, zůstávají pokoje po dobu přítomnosti klientů uvnitř odemčené a po dobu delší nepřítomnosti (dovolená, hospitalizace, atd.) zajistí uzamčení personál.
 
 
Klient nemá právo v DpS ubytovat další osoby. Cizí osoby nesmějí přenocovat v prostorách DpS. Není zde dovoleno přechovávat nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie, hygienicky závadné věci.
 
 
Klient může být přihlášen k trvalému pobytu na adresu Domova (týká se obou budov). Přihlášení k trvalému pobytu a následné vyřízení nového občanského průkazu zajišťují sociální pracovnice Domova, a to na základě přání projeveného klientem či jeho opatrovníkem.
 
Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu určených.
 
 
Doba klidu
 
 
Noční klid je stanoven od 22:00 do 6:00 hodin.
 
 
V době klidu nejsou klienti rušeni, vyjma podávání léků nebo poskytnutí pomoci a podpory. Frekvence nočních kontrol je dohodnuta v rámci individuálního plánování.
 
 
V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas a reprodukovanou hudbu nebo sledovat televizi v místech k tomu určených. Na pokojích je to možné jen se souhlasem ostatních klientů nebo za použití sluchátek.
 
 

STRAVOVÁNÍ
 
 
Domov zajišťuje celodenní stravování, včetně diet předepsaných lékařem.
 
 
 
Obvyklý čas výdeje jídla:
 
snídaně                07, 30 - 09, 00 hod.
 
oběd                     11, 30 - 13, 00 hod.
 
večeře                  16, 30 - 17, 30 hod.
 
Dopolední svačina (přesnídávka) se podává se snídaní.
 
Odpolední svačina je podávána v čase 14,30 – 15,00 hod., II. diabetická večeře současně s večeří.
 
 
 
 
Klient si může dojednat jiný čas podávání stravy – toto je předmětem individuálního plánu péče.
 
 
Domov podává klientovi takovou dietu, jakou má předepsanou lékařem. Klient smí dietní stravování odmítnout; v tom případě je poučen o následcích svého rozhodnutí - pokud na něm i přesto trvá, podepisuje tiskopis pro účely odmítnutí doporučeného léčebného režimu. Klientům, kteří nejsou schopni adekvátně posoudit důsledky svého rozhodnutí, je podávána dieta předepsaná lékařem.
 
 
Potřebám klientů je rovněž přizpůsobena forma podávané stravy – Domov zajišťuje rozličné úpravy stravy (mletá, mixovaná, nemléčná…). Aktuální potřeby klienta jsou zohledněny v individuálním plánu péče, stejně tak potřebná míra pomoci a podpory.  
 
Jídlo se podává v jídelně, klient si může domluvit i donášku jídla na pokoj, pokud mu zdravotní stav neumožňuje stravovat se v jídelně.
 
 
Nápoje jsou k dispozici celodenně na všech odděleních, klienti si je mohou doplňovat bez omezení, případně se domluví s personálem ve službě.
 
Lednice jsou na odděleních k dispozici všem klientům, doporučuje se do lednic ukládat potraviny označené jménem, klienti si nesmí brát potraviny jiných klientů. Neoznačené potraviny po datu spotřeby může personál odstranit bez předchozího upozornění.
 
 
Klientům jsou na odděleních k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a další vybavení kuchyňky. Personál Domova poskytuje potřebnou míru pomoci a podpory při používání elektrospotřebičů, pokud ji klienti potřebují.
 
Připomínky ke stravování řeší vedoucí oddělení a vrchní sestra. Možno je řešit také na Výboru klientů.
 
 
Klienti si mohou volit oběd z nabídky dvou jídel – jedná se o tři dny v týdnu, konkrétně úterý, středu a čtvrtek. Vybrané jídlo nahlašují personálu s předstihem dle zvyklostí oddělení, personál se klientů rovněž individuálně doptává. Možnost volby obědů je závislá na provozních podmínkách stravovacího provozu – o změnách jsou klienti předem informováni.
 
 
Způsob oznamování pobytu mimo Domov a odhlašování stravy
 
 
a) Při předem plánovaném pobytu mimo Domov:
 
Klient nahlásí odchod vedoucí oddělení, nebo její zástupkyni (službu konající sestra) nejpozději jeden den před plánovaným odchodem do 10 hodin dopoledne. Oběd a následující denní jídlo lze pro aktuální den odhlásit do 6:30 hodin ráno. V případě plánovaného odchodu během soboty, neděle nebo svátku nahlásí odchod nejpozději do 10 hodin dopoledne poslední pracovní den před víkendem či svátkem. Pokud klient odejde dříve než nahlásil, nebo se vrátí později, po tuto dobu mu náhrada za neodebranou stravu nepřísluší.
 
 
b) Při neplánovaném odchodu (naléhavé vyšetření, hospitalizace):
 
Vedoucí oddělení nebo službu konající sestra nahlásí odchod neprodleně stravovacímu provozu a náhrada náleží od následujícího denního jídla.
 
 
c) Při plánovaném vyšetření klienta mimo Domov nebo v případě jednání na úřadech ne delším než půl dne bude klient vybaven potravinovým balíčkem v hodnotě neodebrané stravy a teplým nápojem nebo mu bude na jeho žádost jídlo uschováno a podáno po návratu.
 
Finanční náhradou se rozumí cena suroviny neodebraného jídla.
 
 

HYGIENA A POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ
 
 
Služba v zařízení je v této oblasti zaměřena na hygienickou péči včetně celkové koupele, péči o dutinu ústní, úpravu lůžka, výměnu prádla, oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci a přesunech mimo lůžko.
 
 
a)     Rozsah a forma pomoci a podpory ve všech oblastech je s klientem vyjednána na sociálním šetření před jeho příchodem do zařízení v rámci individuálního plánu péče. Její podoba se v průběhu pobytu přizpůsobuje a mění v závislosti na změně potřeb klienta. Osobou, která s klientem dojednává konkrétní podobu a rozsah pomoci během pobytu v zařízení, je klíčový pracovník.
 
 
b)    V Domově pro seniory se Klient ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby zavazuje ke spolupráci při individuálním plánování s pracovníky Domova – pro ty je plánování služby povinností danou zákonem.
 
 
c)     Podle svých schopností pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva a prádla i o pořádek na pokoji. Pomoc a podpora personálu je poskytovaná u těch činností, které klient sám nezvládá, a přizpůsobuje se aktuální potřebě.
 
d)    Koupání je prováděno podle potřeby, domluvy a podle toho, jak je to vyjednané v individuálním plánu. Pravidelně pak nejméně 1x za týden. Pokud klient nepotřebuje při koupání pomoc využívá koupelny zejména v odpoledních nebo večerních hodinách, pokud se s personálem nedomluví jinak. Klient je povinen dodržovat v zařízení základní hygienu.
 
 
e)     Klienti vstávají i ukládají se ke spánku podle svých zvyklostí, rozsah pomoci a podpory s ranní a večerní hygienou si domlouvají v rámci individuálního plánování, případně vychází ze sledování změn jejich potřeb.
 
 
f)      Pokud to umožňují schopnosti klienta, určuje si sám, zda mu s intimní hygienou smí pomáhat osoba jiného pohlaví.
 
 
g)    Odbornou péči o vlasy a nehty zajišťují externí spolupracovníci (kadeřnice a pedikérka) a klienti si tyto služby platí dle jejich ceníku.
 
 
h)    Špinavé prádlo je průběžně shromažďováno na určeném místě. Praní a žehlení je v rámci zařízení zajištěno a je součástí platby Klienta za ubytování. V obou budovách zařízení (s výjimkou 1. patra v Máchově ulici) si mohou klienti sami prát v automatické pračce. Klienti pak používají vlastní prací prostředky.
 
 
i)       Nové oblečení si klienti nakupují sami nebo s podporou rodiny či pracovníků Domova – několikrát v roce je možné využít nabídky nákupu nového ošacení organizované přímo v zařízení.
 
 
j)       Před praním je nezbytné prádlo označit – způsob značení prádla je s klientem vyjednáván před příchodem do zařízení.
 
 
k)    Klienti si kontrolují, zda je prádlo před odevzdáním k praní označeno.
 
 
l)       Klient odlehčovací služby si může sám zvolit způsob praní. Bude-li ho zajišťovat rodina, prádlo není třeba značit. Pokud využije praní prádla v zařízení, je nutné je označit. Výběr se odvíjí zejména od délky odlehčovacího pobytu.
 
 
m)  Pomoc při prostorové orientaci je rovněž součástí vyjednání na počátku pobytu v zařízení – pokud je nezbytná podpora personálu v této oblasti, je velmi intenzivní zejména na počátku pobytu. Signalizační zařízení, které je k dispozici ve společných prostorách, umožňuje při nesnázích přivolat personál.
 
 
n)     Pokoje v zařízení nejsou (s výjimkou několika pokojů v obou budovách) vybaveny vlastním sociálním zařízením, klienti proto využívají společná zařízení, případně je možné na pokojích využít přenosné WC křeslo.
 
 

PODPORA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
 
 
Způsob trávení a využití volného času si určují sami klienti – mohou se tak věnovat svým zájmům a zvyklostem, nebo využít řady aktivizačních programů nabízených Domovem.
 
Rozvrh aktivizačních programů je k dispozici na nástěnkách oddělení; na nástěnkách jsou rovněž informace o plánovaných aktivitách a událostech, dle potřeby informují klienty aktivizační pracovníci.
 
 
Klienti si mohou dojednat řadu individuálních aktivit – dle potřeby je jim poskytnuta podpora ze strany personálu Domova (doprovod, doprava…); případně si mohou domluvit doprovod s dobrovolníkem.
 
 
Klienti si mohou rovněž dojednat jak účast na kulturních a společenských akcích, tak využití řady služeb mimo prostředí Domova; jedná se např. o návštěvy výstav, koncertů, památek, účast na besedách, využití služeb kadeřnice, holičky, pedikérky. Využití fakultativních služeb nabízených Domovem je možné po předchozí domluvě, úhrad služeb je stanovena ceníkem (viz. kapitola Fakultativní služby). Další poplatky s tím spojené (např. vstupné) si klienti hradí sami, není-li domluveno jinak. Klienti mohou požádat personál Domova o pomoc při vyhledávání informací týkajících se služeb, kulturních a společenských akcí.
 
Pro klienty s poruchou orientace a se specifickými potřebami jsou programy cíleně uzpůsobovány – důraz je kladen na individuální aktivity, aktivizační pracovníci se věnují menším skupinám klientů.
 
 
Klienti mají možnost zapůjčit si společenské hry, knihy, denní tisk. Mohou mít vlastní televizi, PC, rádio. Na obou budovách je klientům k dispozici bezplatné připojení se k Wi-Fi. Klienti si mohou si objednávat předplatné novin i časopisů – poplatky s tím spojené si hradí sami.
 
 
Klienti se mohou pravidelně účastnit Výboru klientů. Zde mohou sdělovat, mimo jiné, i své připomínky a podněty týkající se aktivit a způsobu trávení volného času. Aktivita a návrhy klientů jsou vítány.
 
 
Klienti mohou, s ohledem na zdravotní stav, pomáhat v Domově s řadou činností – úklidem, údržbou, mohou vykonávat pomocné práce v kuchyni, na zahradě nebo na oddělení. Tato činnost je závislá na možnostech zařízení, po domluvě je možné ji provádět za úhradu - v tomto případě bude s klientem sepsána Dohoda o provedení práce.
 
 
Pobyt mimo prostředí Domova, návštěvy
 
 
Klientům se v zájmu jejich bezpečnosti doporučuje informovat personál zařízení, pokud chtějí opustit Domov, stejně tak, pokud chtějí trávit noc mimo zařízení, je vhodné o tomto informovat personál Domova.
 
 
V zařízení je zvykem, že pokud personálu není po delší dobu známo, kde se klient nachází, informuje Policii ČR. To se děje s ohledem na aktuální zdravotní stav klienta, na jeho dřívější zvyky a také na klimatické podmínky. Policie ČR se volá nejpozději druhého dne do 10 hodin, u klientů ohrožených na zdraví a v případě špatného počasí voláme Policii ČR již ve 22 hodin téhož dne. Klienti, u nichž předpokládáme, že by nezvládli samostatný pohyb mimo zařízení nebo návrat, jsou hledáni personálem Domova okamžitě a Policie ČR je kontaktována nejpozději do 30 minut.
 
 
Klienti, kteří se obávají, že by nezvládli samostatný pohyb mimo Domov, se mohou účastnit skupinové vycházky nebo si domluvit doprovod s dobrovolníkem. Klienty, u nichž předpokládáme, že by nezvládli - z důvodu zdravotního stavu - samostatný pohyb mimo zařízení, vždy doprovází personál.
 
 
Klient může přechodně pobývat i mimo Domov, v tom případě si odhlašuje stravu (viz kapitola Stravování - Způsob oznamování pobytu mimo Domov a odhlašování stravy) a informuje personál oddělení. Pravidla pro výplatu vratek jsou stanovena směrnicí ředitele č. 2/2011.
 
 
Návštěvy mohou klienti přijímat od 10 do 17 hod, po domluvě s personálem zařízení kdykoli. Návštěvy nesmí narušovat klid a pořádek v Domově a práva ostatních klientů – v opačném případě může personál zařízení požádat návštěvu o odchod, případně takovou návštěvu vykázat.
 
 

DALŠÍ SLUŽBY
 
 
Výplata důchodů
 
 
Splatnost důchodu klientů, kteří si vyjednali jeho zasílání hromadným výplatním poukazem přímo do zařízení, je 15. dne v měsíci.
 
 
Připadne-li den výplaty na sobotu nebo neděli, výplatním termínem je pondělí.
 
Klientům je možné zprostředkovat výplatu důchodu doručovaného do zařízení poštovní poukázkou.
 
 
Klienti nebo jejich opatrovníci si mohou se sociální pracovnicí individuálně domluvit způsob nakládání s vyplácenou hotovostí, např. její uložení na vkladní knížku, na běžný účet klienta, na depozitní účet v DpS, atd.
 
 
U klientů odlehčovací služby zůstává způsob výplaty důchodu stejný jako před nástupem na odlehčovací službu. Předpokládá se, že se klient po ukončení služby bude vracet zpět do svého přirozeného prostředí.
 
 
Stížnosti
 
 
Každý klient má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Může tak učinit sám nebo prostřednictvím další osoby.
 
Stížnost lze podat kdykoli – ústně, písemně nebo telefonicky kterémukoli pracovníkovi v přímé péči, sestře, sociální pracovnici nebo řediteli zařízení. K podání lze využít schránek k tomu určeným, které jsou umístěny na každém oddělení.
 
Stížnost může být i anonymní, její řešení je pak zveřejněno na nástěnce.
 
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů, o vyřízení stížnosti je klient/opatrovník informován sociální pracovnicí, současně je i poučen o možnosti se odvolat.
 
Více informací o způsobu podávání a vyřizování stížností je k dispozici na nástěnkách jednotlivých oddělení.
 
 
Nákupy
 
 
Klient má možnost nakoupit si drobné občerstvení v pojízdné prodejně nebo požádat zaměstnance DpS o nákup ve městě. Výjimečně může jet nakupovat s pracovníky.
 
 
Na nákupy jezdí zaměstnanci DpS zpravidla 1x týdně. Klienti jsou o termínu předem informováni a mohou si drobný nákup objednat.
 
Klíčoví pracovníci klientů, kteří toho v důsledku svého zdravotního stavu nejsou schopni, vyjednají s jejich opatrovníky konkrétní podobu nákupů.
 
Nákupy klienti hradí buď hotově při předání nákupu, nebo z depozitního účtu, mají – li ho zřízený.
 
 
Jednání s úřady
 
 
Klienti mají možnost si individuálně domluvit pomoc nebo podporu sociálních pracovnic.
 

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
 
 
a)     V zařízení je v rozsahu, který odpovídá potřebám Klienta, zajištěna ošetřovatelská a rehabilitační péče. V průběhu pobytu Klienta je podoba této péče aktuální potřebě přizpůsobovaná.
 
 
b)    Klient (případně osoba nápomocná jeho rozhodování) si vyjedná již před podepsáním smlouvy, jakým způsobem bude zajištěna lékařská péče. Má možnost stát se pacientem lékaře Domova jiného praktického lékaře, nebo zůstat pacientem lékaře, u kterého byl zaevidován před příchodem do zařízení.
 
 
c)     Kontakt s lékařem zařízení si zajišťuje klient sám, nebo za pomoci a podpory pracovníků Domova.
 
 
d)    Pokud klient není pacientem lékaře Domova, zajišťuje mu zařízení pouze akutní ošetření (péči při úrazu, náhlé změně zdravotního stavu apod.). Běžnou péči (kontroly, předpis léků apod.) zajišťuje jeho praktický lékař. Konkrétní způsob kontaktu s lékařem je v tomto případě vyjednán v příloze Smlouvy o poskytnutí sociální služby v zařízení.
 
 
e)     Ordinační hodiny jsou uvedeny v každé z budov zařízení na ordinaci lékaře.
 
 
f)      Další informace k poskytování lékařské péče jsou upřesněny na informačních tabulích v zařízení, včetně odborných stáží a praxí studentů.
 
 
g)    Do zařízení pravidelně dochází dva odborní lékaři, kontakt s jinými odbornými pracovišti zajišťuje zdravotnický personál na základě ordinace příslušného praktického lékaře. Doprava je zajištěna sanitou, ve vyjednaných případech v doprovodu rodiny nebo personálu zařízení.
 
 
h)    Klient Domova pro seniory může odmítnout léčebný režim, dietu i přípravu léků zdravotnickým personálem – v tom případě je poučen o následcích svého rozhodnutí zdravotní sestrou i lékařem. U klientů Domova se zvláštním režimem je pro zdravotnický personál závazná ordinace lékaře a odmítnutí léčebného režimu, případně diety vyjednáváno není.
 
 
i)       Klient smí nahlížet do veškeré dokumentace, která je o něm v Domově vedena a smí omezit okruh osob, které do jeho dokumentace budou nahlížet.
 
 
j)       Telefonické informace jsou přístupné u klientů  Domova pro seniory osobě pověřené klientem. Této osobě je následně předán tzv. přístupový kód, který mu umožní telefonickou informaci získat.
 
 
V Domově se zvláštním režimem jsou telefonické informace předávány opatrovníkům, kteří mají rovněž k dispozici přístupový kód.
 
 
Klientům odlehčovací služby zajišťuje po dobu pobytu v Domově zdravotní péči jejich stávající praktický lékař a jeho jejich odborní lékaři ve spolupráci s rodinou. Lékař DpS zajistí pouze akutní péči – viz bod č. d)
 
 

ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI S POKYTOVANOU SLUŽBOU
 
 
Klienti se mohou vyjadřovat k poskytované službě a to formou podnětů nebo stížností. Informace jsou na nástěnkách každého oddělení.
 
Klienti, jejich rodiny, zaměstnanci či další osoby mohou svůj názor na poskytovanou službu vyjádřit i prostřednictvím dotazníku, který je k dispozici na webových stránkách Domova.
 
 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
 
 
Tyto služby jsou poskytovány nad rámec základní služby. Klienti je hradí dle platného ceníku.
 
 
Doprava klienta nebo věci na určené místo, netýká se cesty po Humpolci
 
 
doprava OA FORD 8, - Kč za 1 km
 
doprava OA FIAT 7,- Kč za 1 km
 
doprava OA ROOMSTER 7,- Kč/1km
 
 

Masáže (pouze v budově Lužická)
 
 
Masáž zad (40 min.) - 50,- Kč
 
Masáž šíje (15 min.) -  20,- Kč
 
 
 

OPATŘENÍ PROTI NARUŠOVÁNÍ SOUŽITÍ KLIENTŮ
 
 
Za hrubé narušování pravidel vzájemného soužití se považuje:
 
·         napadení jiného klienta nebo pracovníka
 
·         krádež
 
·         slovní agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadení
 
·         hrubé porušování práv ostatních klientů (např. šikana, sexuální zneužívání)
 
·         nerespektování soukromí ostatních klientů (např. vstup na pokoj bez svolení)
 
·         nadužívání návykových látek, včetně alkoholu (např. opakované stavy těžké opilosti)
 
·         úmyslné ničení majetku Domova nebo jiných klientů
 
Pokud se klient uvede do stavu těžké opilosti, bude agresivní a budou oprávněné obavy o bezpečnost jeho okolí nebo jeho vlastní, bude odvezen příslušníky policie na záchytnou protialkoholní stanici. Náklady s tím spojené si uhradí.
 
 
Porušuje-li klient Domácí řád, je mu předáno První napomenutí, kdy ředitel zařízení klientovi písemně sdělí výhrady k jeho chování a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud se chování klienta nezlepší, je mu předáno Druhé napomenutí a jsou mu sděleny důsledky plynoucí z ukončení pobytové služby. Pokud se chování opět nezlepší, je s klientem rozvázaná smlouva o poskytování služby. V tomto případě jsou mu sděleny možnosti, kde může hledat jiné bydlení, případně je informován MěÚ.
 
 
Klientům Domova se zvláštním režimem, jejichž schopnost porozumět těmto pravidlům je omezena, nejsou napomenutí předávána. Namísto toho je v rámci pracovního týmu hledána možnost úpravy způsobu poskytování služby, která by nežádoucímu chování zamezila. V každé takto vzniklé situaci je postupováno individuálně. Zároveň je opatrovníkovi, je-li ustanoven, předáno upozornění na toto nežádoucí chování a informace o postupu při jeho řešení.
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 
Tento domácí řád je k dispozici na každém oddělení Domova pro seniory Humpolec. Každý ze zaměstnanců je povinen seznámit se s jeho zněním. Při podpisu smlouvy s ním bude prokazatelně seznámen klient. Zaměstnanci i klienti budou seznámeni s případnými změnami.
 
Tímto se ruší Domácí řád z května roku 1995 a jeho úprava z 30.9.2005, 30.12.2006, 21.března 2011, 13. února 2012 a 1. 11. 2015.
 
                                   
 
1. května 2019
 
Mgr. Petr Vaněk
 
ředitel Domova pro seniory Humpolec
 
 
       
  
ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah