Etický kodex - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Etický kodex

O nás


ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ DOMOVA PRO SENIORY HUMPOLEC
 

 
Ve vztahu ke klientům Domova
 


 
Pracovníci vedou klienty k vědomí odpovědnosti za vlastní život, podporují je v soběstačnosti a k projevování vlastní vůle
 
· poskytují klientům podporu přiměřenou jejich potřebám při sporech klientů zaujímají neutrální postoj, do sporů vstupují v pozici nestranného prostředníka
 
· neovlivňují klienty v projevech vůle, nemanipulují s nimi, vnímají klienty jako partnery
 
· podporují klienty v samostatném řešení jejich problémů
 
 
Pracovníci zachovávají ke klientům rovný a spravedlivý postoj
 
· všem klientům bez rozdílu poskytují informace o zařízení (poslání, služby, cílová skupina, stížnosti atd.) a plánovaných společenských akcích
 
· poskytují všem klientům takovou pomoc a podporu, jak stanovují jejich individuální plány
 
· nediskriminují klienty podle jejich rasy, vzdělání, povahy onemocnění, stupně závislosti
 
· nezvýhodňují klienty na základě jejich sociálního nebo ekonomického postavení
 
 
Pracovníci chrání důstojnost a lidská práva klientů Domova
 
· umožňují soukromí
 
· dbají, aby bylo prostředí, kde je poskytovaná služba důstojné, dávají podněty k jeho úpravě
 
· informují klienty o jejich právech
 
· pomoc a podporu poskytují diskrétně
 
· komunikují s klienty vhodným a srozumitelným způsobem
 
· znají situace možného porušení práv a klientů a řídí se SQ2
 
· neupozorňují na chování klientů
 
 
Pracovníci chrání soukromí klientů
 
· nehovoří o klientech v přítomnosti jiných klientů
 
· neposkytují informace o klientovi dalším osobám bez jeho svolení, pokud to nevyžaduje návaznost péče
 
 
Pracovníci jednají s klienty s tolerancí a úctou
 
· jsou si vědomi, že mezi klienty a pracovníky existují generační a názorové rozdíly
 
· s klienty jednají s klidem, kontrolují své emoce
 
· neprosazují svoji vůli na úkor vůle klienta
 
· mají ke klientům partnerský přístup
 
 
Pracovníci podporují klienty v kontaktu s přirozeným prostředím
 
· podporují klienty v kontaktech s rodinou
 
· podporují klienty ve vzájemných kontaktech a kontaktech s okolím
 
 

 
Ve vztahu ke kolegům a profesi
 
 
Pracovníci usilují o dobrou atmosféru na pracovišti
 
· jsou si vědomi, že může dojít k názorovým rozdílům, při sporech se snaží nalézt kompromisní řešení
 
· kritiku práce jiných pracovníků provádí přímo, na vhodném místě a vhodným způsobem
 
 
Pracovníci se dále vzdělávají, uplatňují získané poznatky v praxi
 
· dále se vzdělávají na školeních
 
· přijímají rady a podporu nadřízených a zkušenějších kolegů
 
 
Pracovníci přijímají odpovědnost za své jednání
 
· s klienty i kolegy jednají tak, aby bylo jejich chování eticky odůvodnitelné
 
· při práci si jsou vědomi toho, že nesou přímou odpovědnost za výsledek své práce
 
· pokud si neví rady s nějakou situací, diskutují ji na poradách nebo s nadřízeným
 
 
ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah