Textové pole: Poslání organizace
Posláním Domova pro seniory Humpolec je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu.  
Chceme především působit na aktivitu uživatelů, podporovat jejich nezávislý a soběstačný život. Respektujeme přitom lidskou důstojnost, projevy vůle a chráníme lidská práva. Vytváříme takové podmínky, aby klienti Domova mohli v přátelské atmosféře prožít klidné a spokojené stáří a zároveň být v kontaktu se svými blízkými i společenským děním.

Nabízíme následující služby:
Ubytování v jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích, manželským dvojicím nabízíme společné bydlení
Stravování  - snídaně, obědy, svačiny, večeře
Pomoc a podporu při běžných úkonech péče o vlastní osobu (oblékání, stravování atd.)
Pomoc a podporu při osobní hygieně
Celodenní odbornou ošetřovatelskou péči
Aktivizační činnosti (pracovní terapie, kondiční cvičení, kulturní akce)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně-terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (jednání s úřady, bankou, nákupy apod.)
Zprostředkování lékařské péče 
Zprostředkování duchovní podpory evangelickým či katolickým duchovním

Naši službu mohou využívat:
Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Osoby, které jsou starší 60 let a v důsledku svého tělesného postižení potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Naše služba není určena osobám:
s diagnózou aktivní TBC, AIDS a s ostatními vysoce infekčními chorobami
které musí užívat trvale dýchací přístroje
s kvantitativní poruchou vědomí (kóma)
které z důvodů onkologického onemocnění potřebují specifickou péči a podporu
trpícím nekompenzovaným psychotickým onemocněním
aktuálně závislým na omamných látkách včetně alkoholu
jejichž zdravotní stav vyžaduje stravování pomocí sondy PEG
jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
jejichž postižení vyžaduje specifickou rehabilitaci
narušujícím pravidla organizace a soužití mezi klienty

Cílem naší služby je:
Poskytovat služby v bezpečném, příjemném a důstojném prostředí.
Poskytovat sociální a ošetřovatelskou službu odborně a v souladu s moderními trendy.
Začlenit klienty do běžného sociálního prostředí.
Způsob poskytování služby přizpůsobovat potřebám, schopnostem a osobním cílům uživatelů.

Zásady poskytované služby:
Odpovědnost za vlastní život
Podpora k projevům vlastní vůle 
Soběstačnost a nezávislost
Spravedlivý přístup
Ochrana důstojnosti a lidských práv
Ochrana soukromí klientů 
Úcta a tolerance 
Podpora kontaktu s přirozeným prostředím


Jak postupovat, chcete-li být přijati do domova pro seniory:

Pokud nás navštívíte osobně Vy nebo Vaši příbuzní či známí, budou podány základní informace o námi poskytované službě. Sociální pracovnice Vám předají osobní dotazník k vyplnění, na základě kterého bude možné zahájit jednání s Vámi. Tento dotazník je současně k dispozici v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních, dále na městských úřadech a úřadech práce - odborech sociálních věcí a zdravotnictví. 

Po předání vyplněného osobního dotazníku budete kontaktováni našimi pracovnicemi, které s Vámi povedou další jednání. Součástí jejich návštěvy je zmapování Vašich potřeb, přání a cílů. Je možno s nimi domluvit prohlídku našeho domova. Té se mohou samozřejmě zúčastnit Vaši nejbližší a rádi je u nás uvítáme. 

Pokud máte dostatek informací a jste pevně rozhodnuti stát se klienty našeho zařízení, je nutné doložit posudek lékaře a další dokumenty, které Vám budou předány našimi pracovnicemi. Na základě doložené dokumentace bude rozhodnuto, zda je možno Vás zařadit do pořadníku čekatelů podle stanovených pravidel. 

Jestliže nesplňujete podmínky přijetí, bude Vám to s písemným zdůvodněním oznámeno a doporučeno, jaké máte další možnosti k vyřešení Vaší situace.


Formulář k žádosti o přijetí do domova: 
Osobní dotazník pro zájemce o poskytnutí sociální služby v DD Humpolec

Ceník našich služeb
Co je třeba udělat před nástupem do Domova:

Sociální pracovnice doporučí rozsah vlastního vybavení pro pobyt. Po dohodě si lze vzít s sebou některé drobnosti, které mohou klientům zpříjemnit pobyt, například obrázky, poličku, oblíbenou židli, rádio, TV přijímač, a podobně.

Při nástupu provede sociální pracovnice soupis všech věcí klienta a seznam cenností včetně peněžní hotovosti. Klient je upozorněn na možnost uložení cenných věcí a vkladních knížek v depozitu DD. Domov pro seniory nemůže ručit za peněžní částky, které si klient ponechá u sebe.


Pomoc při řešení problémů:

Sociální pracovnice jednotlivých oddělení jsou připraveny řešit veškeré problémy vznikající klientům ve vztahu k úřadům, pobytu ve zdravotnických zařízeních a podobně.


Volný čas klientů:

Každý z klientů se má možnost podle svých schopností zúčastnit různých kulturních akcí pořádaných domovem přímo v budově, případně výletů, které pořádáme. K dispozici je i rozsáhlá knihovna.

O smysluplné využití volného času našich klientů se též starají pracovnice se zaměřením na uchování dovedností a jejich uplatnění při zhotovování drobných uměleckých předmětů. Klienti, kteří mají zájem mohou být nápomocni i při provozu domova, například prací v kuchyni nebo na zahradě, za což jsou finančně ohodnoceni.
Návštěvní doba:

Návštěvní doba je denně od 10 do 17 hodin, v případě potřeby a po dohodě se službu konající sestrou kdykoli. Návštěvám, které cestují z větší vzdálenosti, můžeme po předchozí dohodě a v případě volné kapacity zajistit i ubytování.