ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ DOMOVA PRO SENIORY HUMPOLEC

 

Ve vztahu ke klientům Domova

 

Pracovníci vedou klienty k vědomí odpovědnosti za vlastní život, podporují je v soběstačnosti a k projevování vlastní vůle

· poskytují klientům podporu přiměřenou jejich potřebám při sporech klientů zaujímají neutrální postoj, do sporů vstupují v pozici nestranného prostředníka

· neovlivňují klienty v projevech vůle, nemanipulují s nimi, vnímají klienty jako partnery

· podporují klienty v samostatném řešení jejich problémů

 

Pracovníci zachovávají ke klientům rovný a spravedlivý postoj

· všem klientům bez rozdílu poskytují informace o zařízení (poslání, služby, cílová skupina, stížnosti atd.) a plánovaných společenských akcích

· poskytují všem klientům takovou pomoc a podporu, jak stanovují jejich individuální plány

· nediskriminují klienty podle jejich rasy, vzdělání, povahy onemocnění, stupně závislosti

· nezvýhodňují klienty na základě jejich sociálního nebo ekonomického postavení

 

Pracovníci chrání důstojnost a lidská práva klientů Domova

· umožňují soukromí

· dbají, aby bylo prostředí, kde je poskytovaná služba důstojné, dávají podněty k jeho úpravě

· informují klienty o jejich právech

· pomoc a podporu poskytují diskrétně

· komunikují s klienty vhodným a srozumitelným způsobem

· znají situace možného porušení práv a klientů a řídí se SQ2

· neupozorňují na chování klientů

 

Pracovníci chrání soukromí klientů

· nehovoří o klientech v přítomnosti jiných klientů

· neposkytují informace o klientovi dalším osobám bez jeho svolení, pokud to nevyžaduje návaznost péče

 

Pracovníci jednají s klienty s tolerancí a úctou

· jsou si vědomi, že mezi klienty a pracovníky existují generační a názorové rozdíly

· s klienty jednají s klidem, kontrolují své emoce

· neprosazují svoji vůli na úkor vůle klienta

· mají ke klientům partnerský přístup

 

Pracovníci podporují klienty v kontaktu s přirozeným prostředím

· podporují klienty v kontaktech s rodinou

· podporují klienty ve vzájemných kontaktech a kontaktech s okolím

 

 

Ve vztahu ke kolegům a profesi

 

Pracovníci usilují o dobrou atmosféru na pracovišti

· jsou si vědomi, že může dojít k názorovým rozdílům, při sporech se snaží nalézt kompromisní řešení

· kritiku práce jiných pracovníků provádí přímo, na vhodném místě a vhodným způsobem

 

Pracovníci se dále vzdělávají, uplatňují získané poznatky v praxi

· dále se vzdělávají na školeních

· přijímají rady a podporu nadřízených a zkušenějších kolegů

 

Pracovníci přijímají odpovědnost za své jednání

· s klienty i kolegy jednají tak, aby bylo jejich chování eticky odůvodnitelné

· při práci si jsou vědomi toho, že nesou přímou odpovědnost za výsledek své práce

· pokud si neví rady s nějakou situací, diskutují ji na poradách nebo s nadřízeným