Podněty ke zkvalitnění péče nebo podání stížnosti

 


Podněty ke zkvalitnění péče v Domově pro seniory Humpolec:

 

Pokud Vás napadne, jak bychom Vám mohli poskytovat lepší služby, prosíme, vyjádřete se.

 

Máte právo vyjadřovat se k tomu:


Jak je poskytována sociální služba
Jak je zajišťována zdravotní a ošetřovatelská péče
V jakých podmínkách zde bydlíte

 

Jak podat podnět:


Podněty můžete podávat ústně nebo písemně každému z pracovníků domova.
K písemnému podnětu využijte
formulář, ten Vám předají pracovníci domova.

 

Co má podnět obsahovat:


Podnět má obsahovat popis situace, která je podle Vás neuspokojivá a návrh,
jak tuto situaci řešit
.

 

Co se děje po podání podnětu:


O přijetí návrhu rozhoduje vedoucí oddělení.
Pokud se jedná o složitější záležitost, která vyžaduje diskuzi v rámci celé organizace,
je podnět projednáván na poradě vedoucích pracovníků.
Na tuto poradu budete přizván.
V tomto případě o přijetí podnětu rozhoduje
ředitel zařízení.

Lhůta pro vyřízení podnětu je 6 týdnů.
Odůvodnění přijetí nebo nepřijetí je v případě podnětu podaného ústně ústní a v případě
písemného podnětu písemně na uvedeném formuláři.

 

Formulář k podání návrhu na zkvalitnění sociální služby >>> zde k tisku v *.pdf <<<

 

 

Podávání stížností klientů domova:

 

Pravidla pro podávání stížností:


Stížnost je chápána jako řádný prostředek k vyjádření Vašeho názoru nebo nespokojenosti.
Nikdo nemusí mít obavy, že by podání stížnosti nějakým způsobem nepříznivě ovlivnilo
jeho pobyt v domově
.

 

Kdo si může stěžovat:


Stěžovat si může každý klient zařízení, případně jemu blízká osoba. Při podávání stížností můžete požádat o pomoc i pracovníky domova.

 

Komu stížnost předat:


Stěžovat si můžete ústně, písemně nebo telefonicky. Stížnost můžete předat kterémukoliv pracovníku domova, písemnou stížnost je možné vložit do schránky na stížnosti, ta je k dispozici na každém oddělení.

 

Co se děje, když předáte stížnost:


Schránky jsou vybírány jednou za týden sociální pracovnicí, vybírání schránek je přítomen zástupce z řad klientů. Stížností se zabývají sociální pracovnice, případně ve spolupráci s jinými vedoucími pracovníky domova. Je rozhodnuto, zda je stížnost neoprávněná, částečně oprávněná nebo oprávněná. V případě oprávněných nebo částečně oprávněných stížností jsou přijata nápravná opatření.Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů, o výsledku jste informováni sociální pracovnicí. Všechny stížnosti jsou evidovány.

 

Anonymní stížnosti:


Stížnosti, které obsahují vulgární vyjádření, nejsou brány v potaz.
O řešení anonymních stížností budete informováni na nástěnkách domova.

 

 

ADRESY, KDE JE MOŽNÉ SI STĚŽOVAT

 

Adresa vedení zařízení poskytující sociální služby:

 

DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC Máchova 210, 396 01 Humpolec e-mail: dduchhumpolec@quick.cz

 

 

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost řešena, je možné se obrátit také na:

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

        odbor sociálních věcí

        Tolstého 15

        586 01   Jihlava

        e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz

 

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

        Štefánikova 21

        150 00   Praha 5     

        e-mail: seniori@helcom.cz; pravni@helcom.cz

 

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00   Brno

e-mail: podatelna@ochrance.cz

http://www.ochrance.cz/kontakt/

 

Stížnosti na poskytovanou lékařskou péči lze směrovat na :

 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA JIHLAVA

Vrchlického 59

586 01   Jihlava

tel: 567 300 310

e-mail: jihlava@clkcr.cz

http://www.lkcr.cz/

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Pražská 1739

393 01   Pelhřimov

Tel: 565368103

e-mail: podatelna35@vzp.cz

 

Organizace, které mohou klientům poskytnout pomoc a radu při řešení stížností:

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA

Na Obci 1768

393 01   Pelhřimov

e-mail: czp.pe@centrum.cz

http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/

 

OBČANSKÁ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD

B. Němcové 188

580 01   Havlíčkův Brod

Tel.: 569 426 070

e-mail: poradna@charitahb.cz

http://www.charitahb.cz/kontakty.html

 

OBČANSKÁ PORADNA PELHŘIMOV

Solní 1814

393 01   Pelhřimov

Tel.: 565 327 110, mobil: 728 541 090

e-mail: poradna@pelhrim.cz

www.charitapelhrimov.cz

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Horní Náměstí 300

396 01   Humpolec

e-mail: josef.fiala@mesto-humpolec.cz