STANDARDY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 


Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvími je definována úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti personálního, procedurální a provozního zajištění služby. Jejich smyslem je stanovit závaznou normu pro kvalitní péči.
Níže uvedené standardy máme písemně zpracovány a jsou k dispozici k nahlédnutí, jejich obsah prostupuje veškerou naší činností.
Cílem dodržování pravidel, která jsme si stanovili ve standardech kvality, je poskytovat službu v podmínkách odpovídajících důstojnosti lidského života, s ohledem na práva a vůli každého jednotlivce. Snažíme se, aby služba, kterou poskytujeme odpovídala individuálním potřebám klientů, působila na ně aktivně, podporovala klienty v samostatném rozhodování a soběstačnosti v základních úkonech. Chceme, aby služba byla bezpečná a současně, aby život klienta co nejvíce odpovídal životu v jeho přirozeném prostředí. Proto klienty podporujeme v sociálních kontaktech s okolím a snažíme se zabránit dalšímu prohlubování závislosti na sociální službě.
Trvale usilujeme o zlepšování podmínek pobytu v našem zařízení a vzděláváním pracovníku usilujeme o zlepšení jejich odborné i osobnostní úrovně.

 

 

Procedurální standardy – popisují základní rámec služby a to, jak má být služba poskytována:

 

STANDARD Č. 1 – CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

poslání Domova

nabízené služby

cílová skupina klientů

cíle poskytované služby

zásady poskytované služby

jak mohou v zařízení klienti uplatnit svoji vůli

vnitřní pravidla pro ochranu klientů před negativním hodnocením

etický kodex zdravotní sestry

etický kodex pracovníků DD Humpolec

rozvojové cíle na rok 2012, hodnocení rozvojových cílů 2010 – 2011

 

STANDARD Č. 2 – OCHRANA PRÁV OSOB

situace možného porušení práv klientů

sankce při porušení práv klientů

situace možného střetu zájmů mezi Domovem a právy klienta

pravidla pro přijímání darů

 

STANDARD Č. 3 – JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

získání prvních informací

postup jednání se zájemcem

postup jednání se žadatelem

mimořádné situace, které mohou nastat během jednání

postup pro odmítnutí zájemce

 

STANDARD Č. 4 – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy mezi Domovem a klientem

výpověď smlouvy

 

STANDARD Č. 5 – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

vnitřní pravidla pro plánování služby

plánované služby

osoby, které se podílí na plánování a kontrole plánů

časový harmonogram plánování

sledování zpětné vazby na službu

způsob předávání informací o klientech v rámci týmu

 

STANDARD Č. 6 – DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

pravidla pro shromažďování osobních a citlivých údajů

základní pravidla pro vedení dokumentace

seznam dokumentace a pravidla pro nakládání s ní

pravidla pro archivaci a skartaci

pravidla pro pořizování zvukových a obrazových záznamů

 

STANDARD Č. 7 – STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

způsoby podání stížností

evidence stížností

postup při vyřizování stížností

možnosti odvolání

adresy organizací, které pomohou při vyřizování stížností

 

STANDARD Č. 8 - NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

veřejně dostupné služby nabízené Domovem

podpora klientů, aby mohli využívat veřejně dostupné služby mimo Domov

fakultativní služby

 

Personální standardy – popisují organizaci služby a požadavky na pracovníky:

 

STANDARD Č. 9 – PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

struktura organizace

profil pracovníka přímé péče

pravidla pro výběr, přijímání a zaškolování nových pracovníků

pravidla pro výběr, přijímání a zaškolování pracovníků na krátkodobý pracovní poměr

pravidla pro zajištění odborné praxe

pravidla pro dodavatelé služeb

pravidla pro dobrovolníky

 

STANDARD Č. 10 – PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

systém hodnocení pracovníků

rozbor vzdělávacích potřeb zaměstnanců

vzdělávaní pracovníků přímé péče

vzdělávání pracovníků dalších úseků

finanční a morální oceňování zaměstnanců

pravidla pro podporu nezávislým odborníkem

 

Provozní standardy – popisují podmínky poskytování péče, informovanost o službě a zlepšení kvality poskytované služby:

 

STANDARD Č. 14 – NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

nouzové situace a postup řešení těchto situací

havarijní situace a postup řešení těchto situací

pravidla pro evidenci nouzových a havarijních situací

 

STANDARD Č. 15 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

sledování kvality služby

pravidla pro zjišťování spokojenosti se službou

přijímání podnětů na zkvalitnění služby

 

Podrobnosti ke standardům kvality poskytovaných služeb lze získat u pracovníků Domova