Standardy kvality - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Standardy kvality

Standardy

STANDARDY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 
 

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvími je definována úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti personálního, procedurální a provozního zajištění služby. Jejich smyslem je stanovit závaznou normu pro kvalitní péči.
Níže uvedené standardy máme písemně zpracovány a jsou k dispozici k nahlédnutí, jejich obsah prostupuje veškerou naší činností.
Cílem dodržování pravidel, která jsme si stanovili ve standardech kvality, je poskytovat službu v podmínkách odpovídajících důstojnosti lidského života, s ohledem na práva a vůli každého jednotlivce. Snažíme se, aby služba, kterou poskytujeme odpovídala individuálním potřebám klientů, působila na ně aktivně, podporovala klienty v samostatném rozhodování a soběstačnosti v základních úkonech. Chceme, aby služba byla bezpečná a současně, aby život klienta co nejvíce odpovídal životu v jeho přirozeném prostředí. Proto klienty podporujeme v sociálních kontaktech s okolím a snažíme se zabránit dalšímu prohlubování závislosti na sociální službě.
Trvale usilujeme o zlepšování podmínek pobytu v našem zařízení a vzděláváním pracovníku usilujeme o zlepšení jejich odborné i osobnostní úrovně.
 
 
 

Procedurální standardy – popisují základní rámec služby a to, jak má být služba poskytována:

 
 
STANDARD Č. 1 – CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
poslání Domova
 
nabízené služby
 
cílová skupina klientů
 
cíle poskytované služby
 
zásady poskytované služby
 
jak mohou v zařízení klienti uplatnit svoji vůli
 
vnitřní pravidla pro ochranu klientů před negativním hodnocením
 
etický kodex zdravotní sestry
 
etický kodex pracovníků DD Humpolec
 
rozvojové cíle na rok 2012, hodnocení rozvojových cílů 2010 – 2011
 
 
STANDARD Č. 2 – OCHRANA PRÁV OSOB
 
situace možného porušení práv klientů
 
sankce při porušení práv klientů
 
situace možného střetu zájmů mezi Domovem a právy klienta
 
pravidla pro přijímání darů
 
 
STANDARD Č. 3 – JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU
 
získání prvních informací
 
postup jednání se zájemcem
 
postup jednání se žadatelem
 
mimořádné situace, které mohou nastat během jednání
 
postup pro odmítnutí zájemce
 
 
STANDARD Č. 4 – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy mezi Domovem a klientem
 
výpověď smlouvy
 
 
STANDARD Č. 5 – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
 
vnitřní pravidla pro plánování služby
 
plánované služby
 
osoby, které se podílí na plánování a kontrole plánů
 
časový harmonogram plánování
 
sledování zpětné vazby na službu
 
způsob předávání informací o klientech v rámci týmu
 
 
STANDARD Č. 6 – DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
pravidla pro shromažďování osobních a citlivých údajů
 
základní pravidla pro vedení dokumentace
 
seznam dokumentace a pravidla pro nakládání s ní
 
pravidla pro archivaci a skartaci
 
pravidla pro pořizování zvukových a obrazových záznamů
 
 
STANDARD Č. 7 – STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
způsoby podání stížností
 
evidence stížností
 
postup při vyřizování stížností
 
možnosti odvolání
 
adresy organizací, které pomohou při vyřizování stížností
 
 
STANDARD Č. 8 - NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE
 
veřejně dostupné služby nabízené Domovem
 
podpora klientů, aby mohli využívat veřejně dostupné služby mimo Domov
 
fakultativní služby
 
 

Personální standardy – popisují organizaci služby a požadavky na pracovníky:

 
 
STANDARD Č. 9 – PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
struktura organizace
 
profil pracovníka přímé péče
 
pravidla pro výběr, přijímání a zaškolování nových pracovníků
 
pravidla pro výběr, přijímání a zaškolování pracovníků na krátkodobý pracovní poměr
 
pravidla pro zajištění odborné praxe
 
pravidla pro dodavatelé služeb
 
pravidla pro dobrovolníky
 
 
STANDARD Č. 10 – PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
 
systém hodnocení pracovníků
 
rozbor vzdělávacích potřeb zaměstnanců
 
vzdělávaní pracovníků přímé péče
 
vzdělávání pracovníků dalších úseků
 
finanční a morální oceňování zaměstnanců
 
pravidla pro podporu nezávislým odborníkem

 
 
Provozní standardy – popisují podmínky poskytování péče, informovanost o službě a zlepšení kvality poskytované služby:

 
 
STANDARD Č. 14 – NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE
 
nouzové situace a postup řešení těchto situací
 
havarijní situace a postup řešení těchto situací
 
pravidla pro evidenci nouzových a havarijních situací
 
 
STANDARD Č. 15 – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
sledování kvality služby
 
pravidla pro zjišťování spokojenosti se službou
 
přijímání podnětů na zkvalitnění služby

 
 
Podrobnosti ke standardům kvality poskytovaných služeb lze získat u pracovníků Domova


 
ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah